« طرفداران شاه و دمکراسی | Main | گفت‌وگو با انور خامه‌ای درباره خودش »

آقای مصداقی از تقویت ناسیونال فاشیسم ایرانی خود داری کنید 

در ویدیوی زیر آقای مصداقی تفسیر غلطی از برگزاری تجمع در مقبره منسوب به کورش میکند و نوشته بنده تحلیلی بر گفته های ایشان است
https://www.youtube.com/watch?v=8lg6vMLo8Wc

اقای مصداقی در مورد کورش چرند صحبت میکنند. آیا این که ایرانیان او را بنیان گزار میدانند درست است؟ خود ایشان که میگوند دروغ است اگر حقوق بشر درست است چرا از طریق کورش باید یاد بگیریم و نه از طریق بنی صدر که اسلام را حقوق بشری میداند چرا از کورش میتوانیم استفاده کنیم ولی از اسلام نمیتوانیم؟ از نظر من هر دو چرند است حقوق بشر و دمکراسی نیازی به کورش و اسلام ندارد.این حرکات سد بستن در مقابل دمکراسی و حقوق بشر است و کار شما تایید همان سد ساختن است اين هويت ادعايي کورشی قبل از انقلاب و در زمان سلسله پهلوي موجود بود و كمكي به دمكراسي و رفع عقب ماندگي ايران نكرد اين حركت احتمالا از سوي حكومت و براي سياستهاي ضد عربستان و ضد سني ان اجرا ميشود زيرا حكومت بازي در مورد جنبه هاي مذهبي را به عربستان و متحدان بأخته است در كل اين يك حركت ارتجاعي است زيرا اين هويت در زمان شاه سبب ديكتاتوري و عقب ماندگي شده است و اسلاميستهاي ولايت فقيهي هم عقب ماندگي ايران را تشديد كرده اند و ديكتاتوري را هم شديد تَر كرده اند البته وطن پرستي و دين پرستي كه ارزشهاي حقوق بشر را ارزشهاي حكومتي و بين مردمي بداند خيلي هم خوب است ولي در ايران ما اين گونه دين پرستي و وطن پرستي نداشته ايم

همان گونه که استفاده از بابک برای پان ترکیسم غلط است و استفاده از کورش هم برای استفاده پان ایرانیست هم غلط است و هر دوی اینها فقط سد ساختن برای دمکراسی است.مصداقی چرند میگوید و سفسطه میکند.فرهنگ ما فرهنگ توهین به اقوام و دیگران نیست
آیا آقای مصداقی نمیداند که کورش فعلی یک کورش ایدئولوژیک نیست؟ آیا این موجود ای دئولوژیک که بر ضد حکومت دمکراتیک و حقوق بشر است و مورد استفاده حکومت پهلوی برای تحکیم دیکتاتوری قرار نگرفته است؟ این که ایشان میگویند خواسته مردم مهم است و باید با آن در نیفتاد!! این یک نوع رفتار پوپولیستی است و بر ضد نیاز واقعی توده هاست نمونه اش را در انقلاب دیدیم که مردم ما با باورهای ضد حقوق بشری دیکتاتوری را عمیق تر از زمان شاه کردند .ما همه سرباز توایم خمینی گوش بفرمان توایم خمینی .اینها را یک مردم بی ذانش و بر ضد خود شعار میدهد .مثل بافتن طناب و دادن آن بخمینی بود تا جلاد آنها را اعدام کند.آقای مصداقی بجای این که بگوید دادن شعار های ضد عرب حرکت غلطی است میگوید باید اجازه داد این شعار ها داده شود.
علت رشد اسلامیستها بعد از کودتای ۲۸ مرداد دستور ارباب برای تقویت اسلامیستها برای مبارزه با کمونیستها بود که بعدا بصورت دیوار سبز دوره شوروی خودش را نشان داد و امروز هم جمهوری اسلامی پاکستان و ایران و افغانستان و عراق را هم تشکیل داده است که ادامه آن سیاست دیوار سبز اسلامی است که مورد درخواست ارباب شاه بود که ارباب فعلی ملایان هم در واقع است که وابسته به ارتجاع جهانی است.
لابد آقای مصداقی موافق احمدی نژاد هم است که لوح کورش را به ایران آورد و تبلیغات بنفع کورش میکرد!!ر

 

Posted on Friday, November 4, 2016 at 01:49AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>